Autumn Dynamic x Chula mental from Chulalongkorn hospital to make www.chulamental.com

Autumn Dynamic together with Chulalongkorn hospital make www.chulamental.com from diagnose Anxiety disorders and depressive disorders.

บริษัท ออทัมน์ ไดนามิกส์ จำกัด ร่วมกับ แผนกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาระบบประเมินเบื้องต้นในการแบ่งระดับโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า สามารถทำแบบประเมินได้ที่ www.chulamental.com